Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je společnost  ELKOM - kompresory s.r.o., IČO 27272192, se sídlem Teplice, Modlanská 1893, PSČ 41501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl C, vložka 21803 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa:           Teplice, Modlanská 1893, PSČ 41501
  e-mail:             obchod@elkomkompresory.cz
  telefon:            +420 417 565 984
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  - jméno a příjmení
  - e-mailová adresa
  - poštovní adresa
  - telefon
  - informace o nákupech a výši útraty v e-shopu správce
  - registrační údaje k zákaznickému účtu
  - konkrétní stroje, které jste u správce koupili, a informace o provedených servisech.

 III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, tj. uzavření kupní případně jiné smlouvy a držení záruky,
  - splnění právní povinnosti správce (např. v případě účetních dokladů),
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) a ochraně svých zájmů kvůli případným sporům (např. evidence servisních zásahů, uchování smlouvy apod.),
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - plnění právních povinností vůči státu,
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu let od ukončení smluvního vztahu),
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 rok od udělení souhlasu, případně 2 roky od poslední aktivity v případě zákaznického účtu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  - Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání zboží a /realizaci plateb,
  - zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  - zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.
Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  - poskytovatel služby Mailchimp,
  - společnost AGENTURA KaP, s.r.o., IČO: 27333396, jakožto účetní kancelář,
  - doručovatelé námi nabízeného zboží,
  - poskytovatel cloudového řešení,
  - případně další poskytovatelé, které však v současné době správce nevyužívá.

VI.
Vaše práva

 1. Máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům,
  - právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  - právo na výmaz osobních údajů,
  - právo vznést námitku proti zpracování,
  - právo na přenositelnost údajů a
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.4.2020.